Statut Fundacji

Statut Fundacji „Ogród Marzeń”

z siedzibą w Jarocinie

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą "Ogród Marzeń", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona jest przez spółkę pod firmą Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. zwaną dalej "Fundatorem", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 września 2010 r. przez Dariusza Bolesława Pietrzaka notariusza z Jarocina pod numerem repertorium A 5843/2010 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. – zwana dalej: ustawą o działalności pożytku publicznego) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest Jarocin.

§ 4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


§5


Fundację powołano na czas nieokreślony.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, inne fundacje, spółki prawa handlowego, spółdzielnie socjalne, przystępować do spółek, fundacji i spółdzielni socjalnych.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
  w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego, o której mowa w ust. 2.
 6. Wszystkie formy działalności Fundacji będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 § 7


1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Ogród Marzeń. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 § 8

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 9

 1. Ministrami właściwymi ze względu na cele fundacji są:
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 4. Minister Sportu i Turystyki;
 5. Minister Edukacji Narodowej;
 6. Minister Pracy i Polityki Społecznej;
 7. Minister Zdrowia.
 8. Ministrem, z którego zakresem działania związane są główne cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 9. Nadzór nad prowadzeniem przez Fundację działalności pożytku publicznego jako organizacji pożytku publicznego sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.


ROZDZIAŁ II. CELE FUNDACJI

§ 10

Celem fundacji jest:

 • stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych,
 • propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym,
 • wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę,
 • niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin,
 • prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz ratowania życia oraz promocji ochrony zdrowia,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez propagowanie warunków rozwoju samorządności,
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej,
 • niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§11

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność:

 1. Statutową – obligatoryjną, która może być prowadzona jako:
  • działalność nieodpłatna pożytku publicznego, lub jako
  • działalność odpłatna pożytku publicznego;
 2. Gospodarczą – fakultatywną.

 § 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 § 13

Działalność Statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym statutem.

 § 14

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 § 15

Wykonując działalność Statutową, Fundacja podejmuje aktywność prowadzącą do realizacji zadań pożytku publicznego w następujących obszarach:

 

 • w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - poprzez przekazywanie środków finansowych i pomocy materialnej w celu zaspakajania niezbędnych potrzeb, dążąc w ten sposób do wyrównania dysproporcji w poziomie egzystencji tych rodzin i osób oraz organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów dla członków rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem, prowadzenie świetlic i klubów dla członków takich rodzin (w szczególności dzieci i młodzieży), prowadzenie poradni rodzinnych i biur informacyjno–interwencyjnych oraz zajęć psychoterapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, prowadzenie kampanii profilaktycznych i akcji społecznych i konkursów oraz serwisów internetowych;

 

 • w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez organizację szkoleń, warsztatów i kursów, konferencji i seminariów, prowadzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych oraz konkursów oraz przez przekazywanie środków na organizację szkoleń, warsztatów i kursów, a także poprzez tworzenie i uczestniczenie w spółdzielniach socjalnych;
 • w zakresie działalności charytatywnej poprzez organizowanie zbiórek
  i przekazywanie środków pieniężnych i rzeczowych osobom potrzebującym pomocy (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży chorym oraz
  z niepełnosprawnością) oraz organizacjom i instytucjom zajmującym się wsparciem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
 • w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji poprzez organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów oraz konkursów oraz realizacji programów i akcji mających na celu wzmocnienie postaw obywatelskich, prospołecznych i patriotycznych a także przeciwdziałających dyskryminacji i nietolerancji;
 • w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez przekazywanie środków na upowszechnienie wykształcenia w społeczeństwie, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych
  i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, kampanii edukacyjnych i profilaktycznych oraz na zorganizowaniu funduszy stypendialnych;  
 • w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez przekazywanie środków na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, leków i środków higienicznych oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także poprzez organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych, grup wsparcia, poradni, zajęć psychoterapeutycznych, warsztatów, kursów, obozów, imprez integracyjnych, portali internetowych, prowadzeniu kampanii medialnych i informacyjnych;
 • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki
  i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez przekazywanie środków na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizn dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych,
  w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych i rekreacyjnych, szkoleń, kolonii, obozów i wycieczek dla dzieci i młodzieży;
 • w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez tworzenie i prowadzenie centrów wolontariatu, szkolenie wolontariuszy, organizację kampanii propagujących ideę wolontariatu w mediach i poza nimi, organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów poświęconych idei wolontariatu oraz przekazywanie środków na finansowanie tych przedsięwzięć;
 • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, poprzez przekazywanie środków na darowizny na prace konserwacyjne, dla muzeów, bibliotek, galerii, ośrodków i organizacji kulturotwórczych oraz na stypendia artystyczne, a także poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju imprez, wystaw, koncertów, przedstawień, projektów interdyscyplinarnych i sztuk planistycznych, warsztatów kulturalnych, artystycznych;
 • w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom
  i patologiom społecznym poprzez przekazanie środków dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów umożliwiających korzystanie
  z opieki lekarskiej oraz zakupów lekarstw, a także poprzez organizację programów i akcji leczenia oraz szeroko rozumianej profilaktyki w dziedzinach zaniedbywanych przez służbę zdrowia;
 • w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych oraz promujących ekologiczny styl życia, odnawialne źródła energii, kogenerację
  a także organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań;
 • w zakresie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania przeciwdziałania dyskryminacji w zależności od płci, organizację szkoleń i seminariów w tej dziedzinie, podejmowanie i wspieranie akcji przeciwdziałających nienawiści
  w Internecie i homofobii, organizowanie kampanii informacyjnych w mediach;
 • w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i za granicą poprzez prowadzenie zbiórek pieniężnych
  i rzeczowych, kwest oraz darowizn od sponsorów i przekazywanie ich ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą bezpośrednio lub poprzez inne organizacje, których celem jest pomoc humanitarna;
 • w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez finansowanie przedsięwzięć
  o charakterze studyjnym, wymian, szczególnie z uwzględnieniem młodzieży, organizowaniem koncertów, festynów, heppeningów i tym podobnych akcji mających na celu propagowanie idei wspólnej Europy, przeciwdziałanie nacjonalizmowi poprzez organizację paneli dyskusyjnych, seminariów i szkoleń oraz akcji z wykorzystaniem mediów, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu;
 • w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie debat, paneli dyskusyjnych, akcji informacyjnych, promocji budżetu partycypacyjnego i innych form działalności podejmowanych przez nieformalne grupy mieszkańców, współfinansowanie inicjatyw lokalnych podejmowanych przez takie grupy, organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, różnych form aktywności, adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży;
 • w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka poprzez finansowanie pomocy dla rodzin dotkniętych różnymi formami wykluczenia, upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa poprzez organizację kursów i spotkań, diagnozowanie potrzeb społecznych w tym zakresie poprzez prowadzenie badań i monitoringu grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, finansowanie pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, ochrona praw dzieci poprzez organizację pomocy prawnej dla rodzin, akcji uświadamiających i innych tego typu przedsięwzięć;
 • w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, aktywizacja osób starszych poprzez organizację programów w różnych obszarach aktywności, umożliwiających między innymi przeciwdziałanie ich wykluczeniu i wykorzystanie doświadczenia życiowego, organizację imprez o charakterze międzypokoleniowym, akcje promocyjne w mediach poświęcone przede wszystkim unikaniu przez ludzi stresu związanego ze zmianą statusu w związku z przejściem na emeryturę;
 • w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 ustawy
  o działalności pożytku publicznego w sposób przywołany wcześniej w pkt. 1-17 niniejszego ustępu oraz poprzez podejmowanie wspólnych i wspólnie finansowanych przedsięwzięć.

 § 16

Statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następujących obszarach (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 

 • 11.Z Wydawanie książek o tematyce promocji zdrowia, społecznej (w tym m.in. wykluczenia społecznego, równouprawnienia, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym), kulturowej, ekologicznej, obywatelskiej i patriotycznej;
 • 13.Z Wydawanie gazet o tematyce promocji zdrowia, społecznej (w tym m.in. wykluczenia społecznego, równouprawnienia, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym), kulturowej, ekologicznej, obywatelskiej i patriotycznej;
 • 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce promocji zdrowia, społecznej (w tym m.in. wykluczenia społecznego, równouprawnienia, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym), kulturowej, ekologicznej, obywatelskiej
  i patriotycznej;
 • 19.Z Pozostała działalność wydawnicza realizowana poprzez publikowanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych oraz wyników badań dotyczących tematyki promocji zdrowia, społecznej (w tym m.in. pomocy rodzinom, wykluczenia społecznego, równouprawnienia), kulturowej, ekologicznej
  i obywatelskiej;
 • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych o tematyce promocji zdrowia, społecznej (w tym m.in. wykluczenia społecznego, równouprawnienia, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym), kulturowej, ekologicznej, obywatelskiej i patriotycznej;
 • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
  i programami telewizyjnymi
  o tematyce promocji zdrowia, społecznej (w tym m.in. wykluczenia społecznego, równouprawnienia, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym), kulturowej, ekologicznej, obywatelskiej i patriotycznej;
 • 11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność w zakresie promocji zdrowia, problemów społecznych
  (w tym m.in. wykluczenia społecznego, równouprawnienia, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym), kulturowych, ekologicznych, obywatelskich i patriotycznych;
 • 12.Z Działalność portali internetowych o tematyce promocji zdrowia, społecznej (w tym m.in. wykluczenia społecznego, równouprawnienia, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym), kulturowej, ekologicznej, obywatelskiej
  i patriotycznej;
 • 20.Z Badanie rynku i opinii publicznej realizowane poprzez badanie opinii publicznej w kwestiach społecznych (w tym m.in. pomocy rodzinom, wykluczenia społecznego, równouprawnienia), kulturowych, ekologicznych, obywatelskich oraz analizę uzyskanych wyników;
 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki realizowana poprzez organizowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych
  realizowana poprzez organizację zajęć sportowych oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej realizowane poprzez zajęcia
  z dziedziny sztuki, kursy tańca, szkoły teatralne, kursy fotografii;
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane realizowane poprzez organizowanie kursów, warsztatów
  i szkoleń, korepetycji dla członków rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania edukacyjne (kursy, warsztaty, szkolenia) skierowane do społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 • 60.Z Działalność wspomagającą edukację realizowana poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • 90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana realizowana poprzez prowadzenie profilaktyki chroniącej zdrowie człowieka;
 • 10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
  i osób niepełnosprawnych
  realizowana poprzez odwiedzanie osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku
  i niepełnosprawnych, działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych lub niepełnosprawnych fizycznie;
 • 91.Z Opieka dzienna nad dziećmi realizowana poprzez inną niż żłobki opiekę nad dziećmi;
 • 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną realizowana poprzez pomoc społeczną i doradztwo dla dzieci
  i młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz innym członkom rodziny, konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej, przyznawanie stypendiów, dotacji do leczenia, rehabilitacji i pokrywanie innych kosztów związanych z chorobą lub niepełnosprawnością;
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych realizowana poprzez organizowanie i wystawianie przedstawień dla dzieci
  i młodzieży, osób niepełnosprawnych, emerytów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z ich udziałem;
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych realizowanych dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, emerytów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych realizowana poprzez działalność domów i ośrodków kultury oraz świetlic;
 • 02.Z Działalność muzeów realizowana poprzez działalność różnego rodzaju muzeów, w których wystawiane są eksponaty wykonane przez dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • 12.Z Działalność klubów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 • 19.Z Pozostałą działalność związaną ze sportem organizowana dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 • 21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki realizowana poprzez organizowanie atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, a także imprez o charakterze rodzinnym takich jak: pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe;
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna dla dzieci, młodzieży, całych rodzin oraz osób niepełnosprawnych, działalność jarmarków i widowisk
  o charakterze rekreacyjnym, działalność miejsc do tańczenia, działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi;
 • 99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana realizowana poprzez pomoc finansową oraz pomoc rzeczową
  i materialną dla osób ubogich, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz poprzez organizowanie i finansowanie projektów interdyscyplinarnych i sztuk planistycznych promujących kulturę
  i sztukę lokalną.

 § 17

Statutową działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następujących obszarach (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 

 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki realizowana poprzez organizowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych
  realizowana poprzez organizację zajęć sportowych oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej realizowane poprzez zajęcia
  z dziedziny sztuki, kursy tańca, szkoły teatralne, kursy fotografii;

 

 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane realizowane poprzez organizowanie kursów i szkoleń dla członków rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych, poruszające tematy ekologiczne, patriotyczne, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, świadomego rodzicielstwa;
 • 60.Z Działalność wspomagająca edukację realizowana poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • 10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
  i osób niepełnosprawnych
  realizowana poprzez odwiedzanie osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku
  i niepełnosprawnych, działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych lub niepełnosprawnych fizycznie;
 • 91.Z Opieka dzienna nad dziećmi realizowana poprzez inną niż żłobki opiekę nad dziećmi;
 • 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną realizowana poprzez pomoc społeczną i doradztwo dla dzieci
  i młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz innym członkom rodziny, konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych;
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych realizowana poprzez organizowanie i wystawianie przedstawień dla dzieci
  i młodzieży, osób niepełnosprawnych, emerytów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z ich udziałem;
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych realizowanych dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, emerytów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych realizowana poprzez działalność domów i ośrodków kultury oraz świetlic;
 • 02.Z Działalność muzeów realizowana poprzez działalność różnego rodzaju muzeów, w których wystawiane są eksponaty wykonane przez dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • 12.Z Działalność klubów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 • 19.Z Pozostałą działalność związaną ze sportem organizowana dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 • 21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki realizowana poprzez organizowanie atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, a także imprez o charakterze rodzinnym takich jak: pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe;
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna dla dzieci, młodzieży, całych rodzin oraz osób niepełnosprawnych, działalność jarmarków i widowisk
  o charakterze rekreacyjnym, działalność miejsc do tańczenia, działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi;
 • 99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana realizowana poprzez organizowanie projektów interdyscyplinarnych i sztuk planistycznych promujących kulturę i sztukę lokalną.

 § 18

Działalność Gospodarczą Fundacja prowadzi w następujących obszarach (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 • 12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 13.Z Działalność usługową związana z przygotowywaniem do druku;
 • 40.Z Produkcję gier i zabawek;
 • 49.Z Sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego;
 • 19.Z Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • 82.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzoną na straganach i targowiskach;
 • 89.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów prowadzoną na straganach
  i targowiskach;
 • 91.Z Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 99.Z Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową
  i straganami, targowiskami;
 • 11.Z Wydawanie książek;
 • 13.Z Wydawanie gazet;
 • 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 19.Z Pozostałą działalność wydawniczą;
 • 11.Z Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo
  i programami telewizyjnymi;
 • 11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
  i podobna działalność;
 • 12.Z Działalność portali internetowych;
 • 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • 11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 • 12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 • 12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

 § 19

Zarząd Fundacji może przeznaczyć na prowadzenie działalności Gospodarczej kwotę do 50.000,- zł pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.


§ 20

 1. Fundacja prowadzi działalność Gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
  4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów
  i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 5. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 6. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.


ROZDZIAŁ IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 21


1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) złotych tworzący fundusz założycielski Fundacji, z czego kwotę 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 • krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji, datków i subwencji,
 • dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację, w tym przy udziale innych osób,
 • zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 • operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 • przychodów z działalności gospodarczej Fundacji.
 1. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 § 22

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywaniu ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 23

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 24

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd - za zgodą Rady Fundacji - składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 § 25

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

ROZDZIAŁ V. ORGANY FUNDACJI

§ 26


1. Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd.
 1. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

§ 27

Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

 § 28

 1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.
 2. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne lub prawne.
 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego
  i Sekretarza Rady Fundacji.
 5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do występowania
  w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.
 6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać
  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
  9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych
  i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


§ 29

 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi pięć lat. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
  2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
  3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje z ważnych przyczyn Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału osoby, której to głosowanie dotyczy.
 2. Powołanie członków Rady Fundacji na kolejną kadencję dokonywane jest w następujący sposób:
 3. do 1/3 liczby członków nowej Rady Fundacji wskazuje Fundator,
 4. pozostałych członków Rady Fundacji wskazuje ustępująca Rada Fundacji spośród kandydatów przedstawianych przez członków ustępującej Rady Fundacji,
 5. decyzję o wyborze nowego członka Rady Fundacji, w sytuacji wskazanej w 30 ust. 2 podejmuje Rada Fundacji większością głosów.


§ 30

Do zadań Rady Fundacji należą w szczególności:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa
  i Wiceprezesa (z tym jednakże zastrzeżeniem, że pierwszych członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołuje Fundator),
 • powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd: programów działania Fundacji, budżetu oraz rocznego planu działania,
 • uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
 • ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 • ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, udzielanie absolutorium jego członkom,
 • uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
 • podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału lub przedstawicielstwa Fundacji,
 • ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.


§ 31

 1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub elektronicznie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrad.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.
 6. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządzany jest protokół, który musi być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz przez protokólanta.

 § 32

1.Zarząd składa się z trzech lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, z tym że skład pierwszego Zarządu Fundacji jest powoływany przez Fundatora.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

 1. Powołując osobę do składu Zarządu Rada Fundacji wskazuje funkcję, jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa lub Członka.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 § 33

Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

 • upływu kadencji,
 • śmierci członka Zarządu,
 • odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:
 1. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
 2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 3. naruszenia postanowień statutu Fundacji,
 4. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
 5. nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

 § 34

 • 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
  3. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

 

 • 35
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji
  i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
 • opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
 • zarządzaniem majątkiem i funduszami Fundacji;
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą
  o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
 • opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
 • uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji.
 1. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje
  i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 36

Do składania oświadczeń woli i podpisywania ich w imieniu Fundacji wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 37

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
 • dwóch jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie trzech osób;
 • trzech jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie większej liczby osób.


§ 38

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących
  w nim członków Zarządu.

 § 39

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę
  z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.


ROZDZIAŁ VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

 § 40

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
  w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 10 pkt 5) Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.


ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 41

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

 § 42

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 9 statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 § 43

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl